27 Haziran 2013 Perşembe

İsg Yasası Ertelenmemeli!


Yolsuzluğu, ortaya çıkmadan önlemeye yönelik bir araç ETİK!

Günümüzde, ahlaki problemlerin artmasının temelinde, toplumun her alanında ETİĞİN erozyona uğraması yatmaktadır.

Etik ilkeler, iyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler. Devlete olan güveni artırırlar ve kamu örgütlerindeki yönetsel davranış standartlarını yüceltirler. Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterirler.

OECD’ye göre, etik altyapısının 8 temel unsurunu, Etkili yasal çerçeve, Siyasal kararlılık, Etkili hesap verme mekanizmaları,Uygulanabilir davranış kuralları, Mesleki sosyalleşme mekanizmaları, Kamu yönetiminde uygun çalışma koşulları, Etik konusunda  koordinasyon sağlayan bir

18 Mayıs Sınavı

Bu yıl da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi adayları, 18 Mayıs 2013 günü Ankara’da sınava girecekler. Eğitim Kurumlarından 90 saat örgün, 90 saat uzaktan eğitim ve 40 saat stajını tamamlayan, kursiyerler sınavda 100 sorunun 70 tanesini doğru cevapladıklarında belgelerini alacaklar.

Sınavda başarı için alınan 220 saatlik eğitimin yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Üç yıldır, Eğitim Kurumlarının bir bölümü Ankara’da sınava bir iki gün kala ücretli sınava hazırlık eğitimleri veriyor. Kimileri Soru Bankası şeklinde kitaplar hazırladılar veya internetten soru ve cevaplarını yayımladılar. Sınav öncesi bir veya iki gün ücretsiz sınava hazırlık eğitimleri verenler de var.

Yönetmelikler Yayımlanmaya Başlandı

20 Haziran tarih ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 maddesi gereği çıkarılması gereken yönetmeliklerden üçü 29 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönetmelikler; iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği

26 Aralık 2012 günü de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği yayımlanmıştı.
Sıra, işyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe geldi.

1 Mayıs ve İSG Haftası

Bugün bir Mayıs, “İşçinin, emekçinin bayramı”.

İSG Yasasının tanımına göre çalışanların bayramı da diyebiliriz. Emek örgütleri bayramlarını meydanlarda kutlayacaklar. Keşke çalışanlar bugün, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaldığını görüp kutlayabilselerdi.

Bu yıl da iş kazası ve meslek hastalıkları azalmadı. Gelecek yıl iş kazalarını azalttığımız da bayram yapmayı hep beraber hak edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında, iş sağlığı ve güvenliği konularını tartışmak ve çözüm yolları bulmak amacıyla, “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” düzenlenmektedir.

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yasası Konusunda Uyarı

SİİRT - İş-Kur Siirt İl Müdürü Ömer Aslan, kurum ve kuruluşları 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası konusunda uyararak, gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasanın işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını içerdiğini belirterek, yasal uygulama süresinin başlaması beklenmeden gerekli işlemlerin yapılmasının kurum ve kuruluş sorumlularının lehine olduğunu söyledi.

Yasanın ön gördüğü işlemleri yapmayanlar hakkında ağır parasal cezaların verileceğini belirten Aslan, şöyle devam etti: "Kamu ve özel sektör birden fazla
kişinin çalıştığı bütün kurumlar bu yasaya tabi. Yasa çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini

Tehlike Sınıfları

Tehlike sınıfı, İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade ediyor.

İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlık tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği 26.12.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğe göre işyerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

4857 sayılı İş Kanununun 80. Maddesi gereği 50 ve daha fazla çalışanı bulunan, sanayiden sayılan ve altı aydan fazla süreli işyerlerinde işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurulları kuruluyordu. Kurullar bugüne kadar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok yararlı hizmetler de yaptılar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanununun 22.ve 30. Maddeleri gereği yeni yeni iş sağlığı ve güvenliği kurulları yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan önemli değişikliklerin başında kanun gereği sanayiden sayılma zorunluluğu kalkmış bulunuyor. 50 ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren

İşyeri Hekimi İhale İle Temin Edilebilir mi?

1980 yılından buyana Kamu İktisadi Teşekküllerine işçi ve memur alımı yapılmıyor. Hatta Üniversitelerin Tıp Fakültelerine sağlık çalışanı alınamıyor ve ihale ile taşeronlardan temin ediliyor.

Elbistan’da iki yıl önce göçük altında kalan ve halen cesetlerine dahi ulaşılamayan iş kazalarının en başta gelen nedeninin taşeronlaştırmanın olduğunu herkes biliyor.

Tersanelerde ve büyük inşaat şantiyelerinde ölen işçilerin büyük çoğunluğu taşeron denilen mevzuatımızdaki tanımı ile alt işveren işçisi. Pardon yeni iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre alt işveren çalışanı.

Risk Değerlendirmesi Yapmayanın Riski

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu riski “Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali” olarak tanımlıyor.

İşverenler,  Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Diyor. 

Nedir risk değerlendirmesi? Kanun risk değerlendirmesini,  “iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli

İşverenler Uzmanlık Sözleşmelerini Elektronik Ortamda Yapabilecek

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince işverenlerce görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine ilişkin sözleşme bildirimleri, ilgili Yönetmeliklerde yer alan sözleşme örneklerine göre çıplak imzalı olarak yapılmakta ve kargo ile gönderilmekteydi.

Bakanlığın iş yoğunluğu nedeni ile Bakanlıkça onay işlemi gecikmekte ve Uzmanlar onay gelmeden çalışmaya başlayamıyorlardı.

Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinden sonra işverenler de artık sözleşmelerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Ertelenmemeli!

2008 de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Taslağına her kesimden itirazlar yapılıyordu ve bir türlü Meclise gidemiyordu.

İstanbul EsenYurt’ta meydana gelen çadır yangınının yaşandığı gece, tasarıya karşı çıkan Bakanlar Yasa tasarısını o gece imzalamışlardı ve yasa TBMM gündemine girebilmişti.

Yangında on bir işçi ölmeseydi, Tasarı Meclise gidemeyecekti. TBMM Komisyonlarından geçen tasarı meclisin tatile gireceği son gece görüşülürken, Meclis içinde bir işçi kanalizasyon çalışmaları yapılırken göçük altında kaldı. Milletvekilleri

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları

26 Aralık 2012 günü işyerlerinin tehlike sınıfları tebliği yayımlandı. 25 Kasım 2009 tarihinde yayımlanan tebliğe göre tehlikeli sınıfta yer alan boyahaneler ile pek çok işyeri çok tehlikeli sınıfa girdi.

50 ve daha fazla çalışanı bulunan hastanelerin, 6331 sayılı kanuna göre iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaları 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile başladı ve yine bu tebliğe göre çok tehlikeli sınıfta olmaları nedeni ile de A sınıfı İş Güvenliği Uzmanından hizmet almaları gerekiyor.

Kısacası işverenler, sayıları yetersiz olan A sınıfı iş güvenliği uzmanı bulmakta zorlanmaya başladılar. Bulabilenler de çok yüksek ücretle uzman bulabiliyorlar. İktisat biliminin

İsg Yasası ve Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, dört yıl Bakanlık ile Başbakanlık arasında gidip geldi ve Haziran 2012 de ancak yasalaşabildi.  Sıra Kanunun öngördüğü yönetmeliklerin acilen çıkarılmasına geldi. Bakanlık Yönetmelik Taslaklarını sosyal tarafların görüşlerine sundu, herkes görüşünü açıkladı. Zaten tarafların görüşleri sekiz yıldır belli, uzlaşılamadığı için de konu Danıştay ve Anayasa Mahkemesinde.

TMMOB ve TTB, Emekli iş Müfettişlerine ve Bakanlık çalışanlarına sınavsız A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilmesinin üyelerine haksızlık olduğunu iddia ediyor. Danıştay daha önce bu konuyu Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı görmüştü.

İşverenlerin A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bulamama Sorunun Çözülecek mi?

Bilindiği gibi 2004 yılında iş güvenliği mühendisleri ve teknik elemanların görev ve sorumluluklarına ilişkin yönetmeliğe göre,  8 yıl İSG alanında çalışanlara sınavla A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgeleri verilmişti. O dönemde emekli iş müfettişlerine ise istekleri halinde a sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası verilmişti. Daha sonra Danıştay’ın bu yönetmeliği iptal etmesi üzerine 15 Ağustos 2009 tarihinde ikinci yönetmelik yayınlanmış ve müfettişlere kursa katılmadan sınava girip belge alma zorunluluğu getirilmişti.

Ancak, müfettişlerin büyük bir bölümü ya sınava girmediler ya da sınavda başarılı olamadıkları için a sınıfı belge alamadılar. 27 Kasım 2010 tarihinde çıkarılan üçüncü

Genç İşçi mi Genç Çalışan mı?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 sayılı iş Kanunun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 77. Maddesinden 105. Maddesine kadar olan maddelerini yürürlükten kaldırmış ve bazı maddelerinde de bazı değişiklikler yapmıştı. Çocuk işçi ve genç işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen 71. Maddesine dokunmamıştı.

Oysa İSG Yasası işçi yerine çalışan, genç işçi yerine ise genç çalışan tanımını getirmişti. Bu anlayışa göre, genç çalışan ve çocuk çalışan şeklinde bir düzenleme yapılabilirdi.

İLO sözleşmeleri çocuk işçiliğini daha ilk yıllarında yasaklamıştı ve İş Kanununun 71. maddesi “ Onbeş yaşını

30 TL'ye Risk Değerlendirmesi!

4857 sayılı İş Kanununun 78. Maddesi, çalışan sayısı ve İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmasını zorunlu kılıyordu. Bakanlığın risk değerlendirmesinin kimler tarafından nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik çıkarması gerekiyordu. 2003 yılından 2012 yılına kadar yönetmelik çıkarılamamış, bu konu bir rant ve istismar konusu olmuştu.

6331 sayılı kanun risk değerlendirmesi yapılmasını bir kez daha ilan etti, Kanunun 25. Maddesi “çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş

Apartmanlarda ve Kuaförlerde Risk Değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Apartmanlarda ve kuaförlerde Risk değerlendirmesinin gerçekleşmesi sürecinde yol yardımcı olmak maksadı ile rehber yayımladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan duyuruda,  apartmanlar ve kuaförler için örnek kontrol listeleri bulunmakta ve bu listeler esas alınarak risk değerlendirmesi yapılması istenmekte.

Bu listelerin doğru bir şekilde uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması halinde sadece çalışanların değil, apartman sakinleri ve müşteriler için de apartman ve kuaförlerin güvenli

Tehlike Sınıfları Tebliğinde Önemli Değişiklik Yapılacak!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, Bakanlık tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği 26.12.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğe göre başta hastaneler, boyahaneler gibi işyerleri çok tehlikeli sınıfa alındı. Bu işyerleri 31 Aralıktan itibaren a sınıfı iş güvenliği Uzmanından hizmet almaları gerekiyordu ancak uzmanlık yapan yaklaşık 200 A Sınıfı uzmanı bulunması nedeni ile uzman temini konusunda işverenler büyük sıkıntı yaşadılar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Örgütlenme Sorunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kurulmasını emrediyor. Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliğini de yayımladı. Konseyde Çeşitli Bakanlıkların Genel Müdürleri, YÖK ve kamu kurumu niteliğindeki Meslek Odaları temsilcileri ile işçi, işveren sendikalarının oluşturdukları Konfederasyonların temsilcileri yer alıyorlar.

Hatta “İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.” de Konseye katılabilecek

İş Güvenliği Deneyim Gerektirir

Uzman denince alanında deneyimli kişi anlaşılır. Yönetmelik iş güvenliği uzmanını; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman olarak tanımlıyor.

Mühendis ve mimarlar, teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları uzman olabiliyor.
Bakanlık tarafından yetkilendirilen Eğitim Kurumlarından 90 saat internet üzerinden, 90 saat örgün eğitim, 40 saatlik bir stajı işyerlerinde yaparak Bakanlık tarafından yapılan sınavda

İş Yeri Hekimliği Sorunu

27 Kasım 2010 tarihli resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri hekimleri ile ilgili Yönetmelik’e göre 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinin, işyeri hekiminden Yönetmelikteki sürelere göre hizmet almaları gerekiyor.

Yönetmelikte, işyeri hekimlerinin 37 adet görevi bulunuyor ve bunların içinde reçete yazmaları ile ilgili bir görevleri yok. Ancak yönetmelik ekine konulan sözleşmede poliklinik hizmeti verilmesi isteniyorsa az bir süre daha ilave ediliyor. Ben işyeri hekimi görevlendirmek istiyorum, ama bulamıyorum diyen işverene pek rastlamadım. Temmuz ayından sonra iş yeri hekimi bulmak nerdeyse olanaksız olacak. İngiltere’de 2012 yılında 1.200.000 kişinin meslek hastalığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Örgütleniyor

İş Sağlığı ve güvenliği alanında çalışan işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve akademisyenler bugüne kadar meslek odalarında ve farklı sivil toplum örgütlerinde örgütlenmeye ve seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Ancak yurt genelinde tüm İSG çalışanları, aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmeyi başaramamışlardı.

İşyeri hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları ve işyeri hemşireleri, kendi disiplinleri içerisinde ve bir merkezden örgütlenmelerinin daha doğru olacağını düşünerek derneklerini kurdular.
Bursa’da yaşayan iş sağlığı ve güvenliği çalışanları ise, il düzeyinde bir araya gelerek Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneğini kurdular. Kurulacak derneklerin ileride bir üst örgütte

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliği aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 29 MART 2013

Yönetmeliği aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 29 MART 2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 26.12.2012

Yönetmeliği aşağıdaki linke tıklayarak PDF formatında indirebilirsiniz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 26.12.2012

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliği aşağıdaki linke tıklayıp indirebilirsiniz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmeliği indirmek için aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliği indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmeliği PDF Formatında indirmek için aşağıdaki linke tıklayın.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliği İndirmek için aşaığdaki linke tıklayabilirsiniz
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

Yönetmeliği indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMİ

Yönetmeliği PDF Formatında indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMİ

ASBESTLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA İSG

Yönetmeliği PDF Formatında indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
ASBESTLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA İSG

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmeliği PDF Formatında indirmek için aşağıdaki linke tıklayın
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Yönetmeliği PDF Formatında indirmek için tıklayınız.
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

26 Haziran 2013 Çarşamba

25 Haziran 2013 Salı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (14.05.2013)

Yönetmeliği PDF Formatında Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (14.05.2013)
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı iş yerlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı iş yerlerinde uygulanır.

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30.04.2013

Yönetmeliği Pdf Formatında Bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linke tıklayın
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25 Nisan 2013)

Yönetmeliği indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete
Sayı : 28628
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE
GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Uygulama Koordinatörü Atama Yazısı

Uygulama Koordinatörü atama yazısı ektedir.
Uygulama Koordinatörü Atama Yazısı
Tarih :

Taşeron Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi Atama Yazısı

Taşeron Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi atama yazısı ektedir.
Taşeron Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi Atama Yazısı
Tarih :


Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi Atama Yazısı

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi atama yazısı ektedir.
Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi Atama Yazısı
LOGO
Tarih :

Sağlık Memuru Atama Yazısı

Sağlık Memuru atama yazısı ektedir.
Sağlık Memuru Atama Yazısı
Tarih :
……………..

Personel Sorumlusu Atama Yazısı

Personel Sorumlusu atama yazısı ektedir.
Personel Sorumlusu Atama Yazısı

LOGO

İşveren Vekili Atama Yazısı

İşveren Vekili atama yazısı ektedir.
İşveren Vekili Atama Yazısı

Tarih : ……………..

İşçi Temsilcisi Yedeği Atama Yazısı

İşçi Temsilcisi Yedeği atama yazısı ektedir.
İşçi Temsilcisi Yedeği Atama Yazısı

LOGO

İşçi Temsilcisi Atama Yazısı

İşçi Temsilcisi atama yazısı ektedir.
İşçi Temsilcisi Atama Yazısı

LOGO

İş yeri hekimi atama yazısı

İş yeri hekimi atama yazısı ektedir.
İş yeri hekimi atama yazısı
Tarih :22.09.2010


İş Güvenliği Mühendisi atama yazısı

İş Güvenliği Mühendisi atama yazısı ektedir.
İş Güvenliği Mühendisi atama yazısı
Tarih :20.12.2010


Hazırlık Koordinatörü atama yazısı

Hazırlık Koordinatörü atama yazısı ektedir.
Hazırlık Koordinatörü atama yazısı
Tarih :


Formen temsilcisi yedeği atama yazısı

Formen temsilcisi yedeği atama yazısı ektedir.
Formen temsilcisi yedeği atama yazısı
LOGO
Tarih …………

Çalışan Temsilcisi Atama yazısı örneği

Çalışan Temsilcisi Atama yazısı örneğini aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.
Çalışan Temsilcisi Atama Yazısı

Arama Etiketleri

Formen Temsilcisi Atama Yazısı Örneği

Formen Temsilcisi Atama Yazısı Örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Formen Temsilcisi Atama yazısı örneği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama koordinatörü atama yazısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama koordinatörü atama yazısı örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama koordinatörü atama yazısı

Arama Etiketleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Atama Yazısı Örneği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Atama Yazısı Örneğine aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Atama Yazısı Örneği

Arama Etiketleri

Uygulama Koordinatörü atama yazısı

Uygulama Koordinatörü atama yazısını aşağıdaki linkten (OFFICE WORD dökümanı halinde) indirebilirsiniz
Uygulama Koordinatörü atama yazısı

Tarih :

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sunumlarınız İçin 1088 Adet Clipart

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sunumlarınız da ve formlarda kullanabileceğiniz 1088 adet clipart dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sunumlarınız İçin 1088 Adet Clipart
Böylece sunumlarınız ve formlarınız daha etkileyici ve canlı olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Broşürleri (31 adet)

Çalışanlara Dağıtmak Üzere Hazırlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Broşürleri;

Acil Durum Broşürü, işçi sağlığı ve iş güvenliği talimatı beyaz yaka, Şantiye Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar , Yangin Güvenligi 1, işçi sağlığı ve iş güvenliği talimatı mavi yaka, Yangin Guvenligi 2, ziyaretçi giriş

ÇSGB Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Afişleri (2013)

Merhabalar Değerli Takipçilerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yeni afişleri blogumuza aktardık.

Toplamda 85 adet afiş bulunmaktadır. Afişler PDF formatında olup her afişin üzerinde afiş numarası

18 Mayıs 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

18 Mayıs 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularını aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.
18 Mayıs 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları
Arama Etiketleri

21 Ekim 2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

21 Ekim 2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
21 Ekim 2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

Arama Etiketleri

13 Mayıs 2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

13 Mayıs 2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
13 Mayıs 2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları
Arama Etiketleri


24 Haziran 2013 Pazartesi

24 Aralık 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

24 Aralık 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
24 Aralık 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

Arama Etiketleri

2 Temmuz 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

2 Temmuz 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
2 Temmuz 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

Arama Etiketleri

25 Aralık 2010 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

25 Aralık 2010 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
25 Aralık 2010 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

Gelen aramalar:

26 Haziran 2005 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

26 Haziran 2005 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
26 Haziran 2005 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

Arama etiketleri

Apartmanlar İçin Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Bakanlığın hazırlamış olduğu Apartman için Risk Analizi Örneğini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
Apartmanlar İçin Risk Değerlendirmesi Rehberi

Dosya içeriği aşağıdaki gibidir;

Çağrı Merkezleri için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu Çağrı Merkezleri için Risk Değerlendirmesi Rehberi’ni aşağıdaki linketn indirebilirsiniz.
Çağrı Merkezleri için Risk Değerlendirmesi Rehberi

Kasaplar için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu Kasaplar için Risk Değerlendirmesi Rehberi’ni indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Kasaplar için Risk Değerlendirmesi Rehberi

Diş klinik ve muayenehaneleri için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu Diş klinik ve muayenehaneleri için Risk Değerlendirmesi Rehberi’ni indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Diş klinik ve muayenehaneleri için Risk Değerlendirmesi Rehberi

Kuru Temizlemeler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu Kuru Temizlemeler için Risk Değerlendirmesi Rehberi’ni indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Kuru Temizlemeler için Risk Değerlendirmesi Rehberi


Mutfak, Lokanta, Pastaneler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Mutfak, Lokanta, Pastaneler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu Mutfak, Lokanta, Pastaneler için Risk Değerlendirmesi Rehberi’ni İndirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Mutfak, Lokanta, Pastaneler için Risk Değerlendirmesi Rehberi

csg risk değerlendirme ofis
risk analiz değerlendirme örnekleri
restorantlarda iş güvenliği
restaurantlar için risk değerlendirme formu
pastaneler için örnek risk analizi
mutfak lokanta pastanelerde risk değerlendirmesi örnekleri
Mutfak Lokanta Pastaneler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
lokantada iş sağliği
lokanta ve restoranlarda iş güvenliği
lokanta afiş örnekleri

Ofisler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Ofisler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu Ofisler için Risk Değerlendirmesi Rehberi’ni indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Ofisler için Risk Değerlendirmesi Rehberi


 • ofis risk analizi çsgb

Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları için Risk Değerlendirmesi Rehberi’ni indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız
Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları için Risk Değerlendirmesi Rehberi • çsgb risk değerlendirme rehberi
 • risk değerlendirme rehberi
 • berberler için risk analizi
 • çsgb risk değerlendirmesi
 • çsgb risk değerlendirme örneği
 • kuaförlerde risk analizi
 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ
 • berber risk analizi
 • kuaförler için risk analizi örneği

Taksi ile yolcu taşımacılığında (taksi durakları ve ofisleri dahil) risk değerlendirmesi rehberi (ÇSGB)

Arkadaşlar,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Taksi ile yolcu taşımacılığında (taksi durakları ve ofisleri dahil) risk değerlendirmesi rehberi 19.06.2013 tarihi itibariyle yayınlanmıştır. İlgili dosyayı indirmek için
Taksi ile yolcu taşımacılığında (taksi durakları ve ofisleri dahil) risk değerlendirmesi rehberi

Kaynak : http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=taksiyolcu


 • İlgili rehberi Ekten indirebilirsiniz.
 • Taksi ile yolcu taşımacılığında (taksi durakları ve ofisleri dahil) risk değerlendirmesi rehberi (ÇSGB)
 • inşaat risk analizi ingilizce
 • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı risk değerlendirme formu
 • güzellik salonu için risk analizi örneği
 • isg risk analizi hazır formları
 • taksi durakları için risk analizi
 • word da iş analizi örnekleri

ÇSGB'nin Risk Değerlendirme Rehberleri


 1. Taksi ile yolcu taşımacılığında (taksi durakları ve ofisleri dahil) risk değerlendirmesi rehberi (ÇSGB)
 2. Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
 3. Ofisler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
 4. Mutfak, Lokanta, Pastaneler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
 5. Kuru Temizlemeler için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
 6. Kasaplar için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
 7. Çağrı Merkezleri için Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)
 8. Apartmanlar İçin Risk Değerlendirmesi Rehberi (ÇSGB)